Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky přednášek, konferencí, akcí a událostí pořádaných organizátorem Výchova pro život

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti organizátora (dále jen „Organizátora“) akce a objednatele (dále jen „Objednatele“) vstupenky (dále jen „Vstupenka“) na přednášku, konferenci, akci nebo událost (dále jen „Akce“).

  1. Úvodní ustanovení

1.1 Vzdělávací akce zprostředkovává Organizátor –  podnikající fyzická osoba Vendula Koňaříková – Výchova pro život, IČ: 03275582, se sídlem Pivovarská 138/3, Bílovec, 743 01 a místem působení Městský kopec 68/6 (2. patro), Bílovec, 743 01. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která si koupí vstupenku prostřednictvím webových stránek www.vychovaprozivot.cz nebo www.uspesnyucitel.cz.

 

  1. Prodej vstupenek

2.1 Cenu Vstupenky je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené Organizátorem, informace o lhůtě splatnosti je součástí vygenerované závazné objednávky, která je Objednateli zaslaná na jeho emailovou adresu po vyplnění a odeslání informací webového online formuláře.

Při platbě bankovním převodem je Objednatel povinen uvést variabilní symbol určený Organizátorem. Při bezhotovostní platbě je povinnost Objednatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Organizátora. Organizátor má právo poskytnout Objednateli slevu. Slevy nelze vzájemně kombinovat, není u dané slevy uvedeno výslovně jinak.

Součástí ceny za nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Objednatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením ceny; takové náklady jsou výhradně náklady Objednatele.

2.2 Závazný právní vztah mezi Organizátorem Akce a Objednatelem vstupenky vzniká v den registrace tedy objednáním vstupenky Objednatelem. Po uhrazení bude Objednateli elektronicky doručeno potvrzení o úhradě – faktura.

 

  1. Dodací podmínky

3.1 Vstupenky se automaticky odesílají do emailové schránky Objednatele při potvrzení o úhradě Organizátorem. Organizátor v emailu potvrdí přijetí platby a zároveň poskytne Vstupenku v elektronické podobě ve formátu JPG k vytisknutí. Povinností Objednatele je mít Vstupenku u sebe při vstupu na Akci i během jejího konání.

3.2 Objednatel, který uhradil ve své objednávce více než jednu Vstupenku (1 ks Vstupenky) je jedinou kontaktní osobou mezi Organizátorem a zbylými účastníky (dále jen „Účastník“). Každému Účastníkovi je přidělen unikátní kontrolní kód a unikátní QR kód, který je spojený se Jménem a Příjmením Účastníka. Za předpokladu, že Objednatel zakoupil více vstupenek, pak je jeho povinností předat Vstupenku/y s těmito jedinečnými ochrannými prvky dalším účastníkům.

3.3 Účast na Akci je možná jen na základě platné Vstupenky zakoupené v souladu s těmito Obchodními podmínkami a na základě prokázání totožnosti Účastníka. Organizátor je oprávněn Vstupenky kontrolovat před i v průběhu Akce. Při kontrole před začátkem Akce budou akceptovány pouze vstupenky čitelné v tištěné nebo elektronické podobě. Kontrola bude probíhat pomocí skenování jedinečného QR kódu Vstupenky.

 

  1. Další ujednání

4.1 Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání Akce.

4.2 Organizátor si vyhrazuje právo na pořízení foto, video a televizního záznamu Akce. Účastník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

4.3 Organizátor má právo na zrušení Akce. V takovém případě bude Objednateli vrácena celá částka ceny vstupenky zpět na účet, ze kterého byla zaslána. Organizátor si na tuto transakci vyhrazuje 30 dní od ohlášení o zrušení Akce. O zrušení, změně termínu nebo místa konání z důvodu vyšší moci bude Organizátor Objednatele informovat bez zbytečného odkladu.

4.4 Každý Účastník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby zastoupených Organizátorem.

 

  1. Reklamační řád

5.1 Uhrazené vstupné je nevratné s výjimkou bodu (4.3), vstupenky jsou přenositelné za předpokladu, že Organizátor bude o této změně informován emailem (info@vychovaprozivot.cz) alespoň 48 hodin před konáním Akce.

5.2 V případě úplného zrušení Akce bude Objednatel, na kterého má Organizátor emailový kontakt, písemně vyrozuměn, že je Akce zrušena. Organizátor není zodpovědný za nedoručení vyrozumění, pokud nebude možné Objednatele tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení akce doručeno se zpožděním, které nezavinil Organizátor. Objednatel má povinnost toto vyrozumění předat Účastníkům, kteří jsou součástí objednávky daného Objednatele.

 

  1. Nárok na odstoupení od smlouvy

6.1 Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu Vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž Vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

6.2 V případě řešení reklamace bude pro komunikaci využívána emailová adresa info@vychovaprozivot.cz

 

  1. Závěrečné ustanovení

7.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí pro zakoupení Vstupenky

7.2 Právní vztahy mezi Organizátorem a Objednatelem se řídí českým právem.

7.3 Organizátor je správcem osobních údajů Objednatele ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení“), jakož i ve smyslu ust. § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“), a zavazuje se při správě osobních údajů Objednatele postupovat v souladu s těmito a veškerými dalšími platnými právními předpisy. Organizátor Objednatele ve smyslu čl. 13 nařízení před uzavřením smlouvy informuje o zpracování osobních údajů Objednatele, a to prostřednictvím webových stránek www.vychovaprozivot.cz. Veškeré osobní údaje Objednatele, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává Organizátor pouze na základě tohoto souhlasu.

7.4 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2018

Sdílejme dobré věci společně